Events

กิจกรรม

 • สำนักหอมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 40 (WUNCA40)” ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสถาบันการศึกษาที่ขอใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ให้สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(System Administrator) ได้ ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • สำนักหอมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 39 (WUNCA39)” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • สำนักหอมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 38 (WUNCA38)” ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 • สำนักหอมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 37 (WUNCA37)” ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • สำนักหอมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 36 (WUNCA36)” ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 • สำนักหอมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 35 (WUNCA35)” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

 • สำนักหอสมุด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT-LM)” ให้กับบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดตามผลการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 20 มกราคม 2560

 • สำนักหอมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • สำนักหอมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อบรม “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนอุปกรณ์มือถือ”สำหรับบรรณารักษ์/บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุด เวลา 08.30 – 16.30 น.

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องหมายนา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาล้ยราชภัฏเชียงราย

 • สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM” ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • อบรมโครงการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM” วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น