About us

ความเป็นมาของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT- LM

  • 2546: มหาวิทยาลัยมีความสนใจและมีความพร้อมที่จะพัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้น เพื่อใช้ทดแทนซอฟท์แวร์ที่ซื้อจากต่างประเทศ
  • 2547: รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร นำเสนอโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อของบประมาณสำหรับพัฒนาใช้งานภายในประเทศ
  • 2549: พัฒนาโมดูลจัดการและการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Catalogue)
  • 2550: พัฒนาระบบงานการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ (Web OPAC)
  • 2551: พัฒนาโมดูลงานบริการทรัพยากร/การยืมคืม (Circulation)
  • มีนาคม 2554: เริ่มใช้งานระบบ 3 โมดูล (Catalogue, OPAC, Circulation)
  • 2554-2555: พัฒนาโมดูลการจัดการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials)
  • ตุลาคม 2556: พัฒนาโมดูลการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ/การจัดซื้อจัดหาทรัพยากร (Acquisition)
  • มิถุนายน 2557: ได้รับรางวัลชมเชยจากประกวด โครงการ “Thailand ICT Excellence Awards 2013”
  • 2558-2559: พัฒนาระบบการสืบค้นทรัพยกรสารสนเทศที่ให้บริการผู้ใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application)
    – ตุลาคมของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อให้บริการสารสนเทศ ระยะที่ 1 ส่วนบริการผู้ใช้บนอุปกรณ์มือถือ
    – พัฒนาระบบส่วนบริการผู้ใช้บนอุปกรณ์มือถือ เฉพาะระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
    – สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ SIP2
    – พัฒนาการเชื่อมต่อโมดูลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Catalog) กับระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
  • 2560-2561: พัฒนาระบบแนะนำทรัพยากรสารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการ (S.I.A.S. : LM-Recommendation System)
    – Smart Information Analysis Module
    – Content-Based Analysis
    – Collaborative-Based Analysis
  • 2562-2563: พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อให้บริการสารสนเทศ (S.I.A.S. : LM-XPlore)

สถานภาพปัจจุบัน

   • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM พัฒนาโดยคนไทย
   • สร้างความท้าทาย เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ในการทำงาน

การขยายผล 

ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

องค์ประกอบโปรแกรม 

สถาปัตยกรรมซอฟท์แวร์

lmSoftware

การดูแลและบำรุงรักษา

   • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM เป็นระบบเดียวที่ไม่คิดค่าติดตั้ง ค่าโอนย้ายข้อมูล และค่าบำรุงรักษา
   • มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ไปใช้งานต้องมีบุคลากรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น นักคอมพิวเตอร์ วิศวกรปฏิบัติงานในหน่วยงานด้วย
   • มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ไปใช้งานสามารถบริหารจัดการระบบได้ด้วยตนเอง ทีมพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM เป็น Facilitator เท่านั้น
   • ค่าใช้จ่ายการเดินทางของวิทยากรและทีมงาน เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่นำ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ไปใช้
   • หากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ไปใช้งานมีการพัฒนาต่อยอดโปรแกรม ผู้พัฒนาต่อยอดจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาดังกล่าว ต้องแบ่งปันความรู้ให้มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในกลุ่มผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM นำไปใช้ได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

การขอใช้งานระบบ KMUTT-LM

ห้องสมุดที่ประสงค์ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT-LM โปรดพิจารณา ดังนี้

 1. แจ้งความประสงค์ขอใช้ระบบฯ ถึงสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้/ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ Linux ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อร่วมเรียนรู้การทำงานตั้งแต่การติดตั้งระบบฯ ร่วมกับทีมพัฒนาระบบ KMUTT-LM บำรุงรักษาระบบฯ ด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน
 3. ทีมพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ทำหน้าที่เป็น Facilitator ให้คำปรึกษาเพื่อให้องค์ความรู้อยู่กับห้องสมุดที่ขอใช้ระบบ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใช้งานหรือขอคู่มือการใช้งาน “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT- LM”