โมดูลงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials)

ฟังก์ชันการทำงาน:

  • การนำเข้าของวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Check in)
  • การทวงเล่มวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Claim)
  • การจัดการรวมเล่ม (Binding)
  • รายงาน (Report)

ตัวอย่าง

checkin
claim
bind