โมดูลงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation)

ฟังก์ชันการทำงาน:

 • การจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ (Patron Management)
 • การยืมคืนหลัก (Main Circulation)
 • การจัดการการจอง (Reservation)  
 • การปรับปรุงข้อมูลแบบรวดเร็ว (Rapid Update)
 • การทำหนังสือสำรอง (Course Reserve)
 • การสำรวจรายการหนังสือในห้องสมุด (Inventory Checking)
 • การทำสถิติเกี่ยวกับการยืมคืน (Circulation Statistic)
 • การเข้าถึงข้อมูลสถิติการยืมคืน
 • การแจ้งเตือน (Notice)
 • การทำงานโหมดออฟไลน์ (Offline Sync)
 • การทำรายงานเกี่ยวกับการยืมคืน (Report)

ตัวอย่างหน้าจอ

patron
reservation
offlineSync
item-info