โมดูลจัดการและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Catalog)

ฟังก์ชันการทำงาน:  

  • สร้างหรือแก้ไขระเบียน (New/Edit)
  • จัดการกับรายการระเบียน (Record List) หรือการสร้างตะกร้าข้อมูล
  • การแก้ไขข้อมูลอย่างรวดเร็ว (Rapid Update)
  • การปรับปรุงระเบียนแบบครอบคลุมทั้งระบบ (Global Update)
  • การปรับเปลี่ยนค่าในโมดูล (Customized)
  • สร้างรูปแบบของระเบียน (Template Manager)
  • การนำข้อมูลเข้าและออกจากระบบ (Import/Export)
  • การแสดงผลทางสถิติ (Statistical Report)
  • การตรวจสอบ เพิ่ม/แก้ไขหัวเรื่อง (Heading Changes)
  • รายงาน (Report)

 ตัวอย่างหน้าจอ       

new-edit
recordLst
RapidUpdate
global