โมดูลส่วนการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อให้บริการสารสนเทศ:

ระบบแนะนำทรัพยากรสารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการ(Recommendation System)

          ระบบแนะนำทรัพยากรสารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการ (KMUTT-LM Recommendation System) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ โดยนำข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนและสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศจากการยืมคืนและการจองของผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องตามความความต้องการของผู้ใช้บริการ การปฏิบัติงานในระบบแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยการทำงาน 4 ส่วน ได้แก่
1. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (Management)
2. การแนะนำทรัพยากรสารสนเทศแบบเน้นเนื้อหารายวิชา (Content-Based Recommendation)
3. การแนะนำทรัพยากรสารสนเทศตามความสนใจของผู้ใช้บริการ (Collaborative Based Recommendation)
4. การออกรายงานการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (Report)

หมายเหตุ: การปฏิบัติงานในระบบนี้ ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน

          การเข้าถึงระบบผู้ปฏิบัติงานทำได้โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอน  “lmrec.bat-Shortcut” บนหน้าจอ Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบ KMUTT-LM Recommendation ไว้แล้ว ระบบจะเปิดหน้าต่างการทำงานของระบบแนะนำทรัพยากรสารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการ ดังตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างหน้าจอ

รูปหน้าจอแสดงการ Login ระบบ KMUTT-LM Recommendation

          ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงการทำงานภายในระบบแนะนำทรัพยากรสารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการ ตามส่วนประกอบของการทำงาน ดังนี้