ดาวน์โหลดโปรแกรม “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KMUTT-LM Demo)”

คู่มือการติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM


ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับการเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM (Demo)

Username: lmdemo

Password: pass01