1.ดาวน์โหลดโปรแกรม “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KMUTT-LM Demo)”

2.ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม JAVA JDK 6

3.กำหนด Environment Variable สำหรับ Path ของ Java

คู่มือการติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM


ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับการเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM (Demo)

Username: lmdemo

Password: pass01