โมดูลส่วนบริการผู้ใช้บนอุปกรณ์มือถือ สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (Mobile Application)

            ระบบห้องสมุดอัตโนมัติส่วนบริการผู้ใช้บนอุปกรณ์มือถือ สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
เป็นแอปพลิเคชันการให้บริการส่วนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) บนอุปกรณ์มือถือ
ที่พัฒนาโดยทีมพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ใช้ชื่อว่า “KMUTT-LM” พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

ฟังก์ชันการทำงาน:

 • การใช้งานทั่วไปของส่วนบริการผู้ใช้บนอุปกรณ์มือถือ สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS/Android
 • หน้าแรกของส่วนบริการยืมคืนของผู้ใช้บริการ (Home)
 • การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศแบบง่าย (Basic Search)
 • การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศแบบ Single Search
 • รายการโปรด (Favorites)
 • เพิ่มเติม (More)

ตัวอย่างหน้าจอ

iOSAndroid

 1. แถบเมนู (Menu Bar) หรือแถบสถานะ  จะแสดงสถานะการทำงานการใช้งานต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน
 2. หน้าแสดงผลการทำงาน (Display) จะแสดงผลการเลือกใช้งานไอคอนต่าง ๆ หน้าจอนี้จะเปลี่ยนตามคำสั่งที่ผู้ใช้งานเลือกใช้งาน ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงาน ดังนี้
  • รายการยืม(Checked Out)
  • รายการจอง(Hold)
  • รายการค่าปรับ(Money Owed)
  • ประวัติการยืม(Checked Out History)
  • ข้อมูลส่วนตัว(Profile)