โมดูลจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition)

acq


ฟังก์ชันการทำงาน:

  • การจัดการงบประมาณ (Fund Management)
  • การจัดการการเสนอทรัพยากรสารสนเทศ (Request Management)
  • การจัดการการสั่งซื้อ (Order Management)
  • การจัดการตัวแทนจำหน่าย (Vendor Management)
  • การจัดการการทวงทรัพยากรสารสนเทศ (Claim Management)
  • การทำรายงานส่วนการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Report)

ตัวอย่างหน้าจอ

Fund
2FiscalYear
3Request
4Order
5claim
6Report