ทดลองใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM


เว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Contributor Web Application Platform) 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่: https://contributor.thailis.or.th/



Latest events