Home

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดตามผลการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 20 มกราคม 2560 

KMUTT-LM : Reference Site KMUTT-LM : Reference Site KMUTT-LM : Reference Site

 


 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อบรม “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนอุปกรณ์มือถือ”สำหรับบรรณารักษ์/บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุด
เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

KMUTT-Lib2 KMUTT-Lib1

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องหมายนา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาล้ยราชภัฏเชียงราย

kmutt-lm1 kmutt-lm2

 


 

โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT-LM ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards 2013″ ประเภท โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพ

Thailand ICT Excellence Awards 2013   KMUTT-LM