Home

เว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Contributor Web Application Platform) 

 

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 ” 

ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Librarian Rubric โดย คุณกรรณิการ์ แสงทอง


 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM”

ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 39th WUNCA)“

ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 38th WUNCA)“ 

ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 37th WUNCA)“

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Lesson Learned: Add Life to Learning Space with Valuable Content โดย คุณจีรกาญจน์  ศรีวิเศษ และ คุณอารยา  ศรีบัวบาน


 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 36th WUNCA)“

ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

KMUTT-LM Wrap up โดย นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์


 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 35th WUNCA)“

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

Collaborative-Based Recommendation System โดย คุณอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์ และ คุณณัฐพล อัศววายุโยธิน


 

สำนักหอสมุด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT-LM)”
ให้กับบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

    


 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดตามผลการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 20 มกราคม 2560 

 


 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อบรม “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนอุปกรณ์มือถือ”สำหรับบรรณารักษ์/บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุด
เวลา 08.30 – 16.30 น.


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องหมายนา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาล้ยราชภัฏเชียงราย

kmutt-lm1 kmutt-lm2


 

โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT-LM ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards 2013” ประเภท โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพ

Thailand ICT Excellence Awards 2013   KMUTT-LM