อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM” ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย