WUNCA ครั้งที่ 29

  • เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  http://www.wunca.uni.net.th/wunca29/
wunca29

WUNCA 29 th