You are currently viewing อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “KMUTT-LM Wrap up” ในงาน WUNCA ครั้งที่ 34

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 34th WUNCA)
ณ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “KMUTT-LM Wrap up” ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 405 อาคาร E-Park โดย นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์  นางสาวอารยา  ศรีบัวบาน และนางสาวพิมลมาศ พรรณบัว