ประชุมเชิงปฏิบัติการ WORKSHOP ON UNINET NETWORK AND COMPUTER APPLICATION ในงาน WUNCA ครั้งที่ 37

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 37th WUNCA)  ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on UniNet Network and Computer Application ในงาน WUNCA ครั้งที่ 36

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 36th WUNCA) ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม KMUTT-LM Wrap up โดย นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์

Read more

บรรยายหัวข้อ Collaborative-Based Recommendation System ในงาน WUNCA ครั้งที่ 35

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 35th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี Collaborative-Based Recommendation System โดย นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์ และ นายณัฐพล อัศววายุโยธิน

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “KMUTT-LM Wrap up” ในงาน WUNCA ครั้งที่ 34

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 34th WUNCA) ณ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “KMUTT-LM Wrap up” ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 405 อาคาร E-Park โดย นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์  นางสาวอารยา  ศรีบัวบาน และนางสาวพิมลมาศ พรรณบัว [Not a valid template]

Read more

บรรยายหัวข้อ “KMUTT-LM Mobile App” ในงาน WUNCA ครั้งที่ 33

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 33rd WUNCA) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมบรรยายในหัวข้อ “KMUTT-LM Mobile App” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.15 น. ชั้น 8 ห้อง 801 โดย นายณัฐพล อัศววายุโยธิน  และนางสาวพิมลมาศ พรรณบัว

Read more

WUNCA ครั้งที่ 32

การประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 32nd WUNCA)

Read more

WUNCA ครั้งที่ 31

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา http://www.wunca.uni.net.th/wunca31   บรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติบนอุปกรณ์มือถือ” โดย  นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์ [Not a valid template]

Read more

WUNCA ครั้งที่ 29

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  http://www.wunca.uni.net.th/wunca29/

Read more