• เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA)
    ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    จังหวัดสงขลา http://www.wunca.uni.net.th/wunca31logoWUNCA31
  • บรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติบนอุปกรณ์มือถือ” โดย  นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์