สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องหมายนา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย