โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT-LM

ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards 2013” 

ประเภท โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพ