ประชุมเชิงปฏิบัติการ WORKSHOP ON UNINET NETWORK AND COMPUTER APPLICATION ในงาน WUNCA ครั้งที่ 40

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 40th WUNCA) 

ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ….. จังหวัดกาญจนบุรี