Home

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 36th WUNCA) ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

KMUTT-LM Wrap up โดย นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์

Update: 13 มี.ค. 61


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 35th WUNCA) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

Collaborative-Based Recommendation System โดย นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์
นายณัฐพล อัศววายุโยธิน


สำนักหอสมุด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT-LM)”
ให้กับบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

       


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดตามผลการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 20 มกราคม 2560 

KMUTT-LM : Reference Site KMUTT-LM : Reference Site KMUTT-LM : Reference Site

 


 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อบรม “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนอุปกรณ์มือถือ”สำหรับบรรณารักษ์/บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุด
เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

KMUTT-Lib2 KMUTT-Lib1

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องหมายนา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาล้ยราชภัฏเชียงราย

kmutt-lm1 kmutt-lm2

 


 

โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT-LM ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards 2013″ ประเภท โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพ

Thailand ICT Excellence Awards 2013   KMUTT-LM