Category Archives: KMUTT-LM

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on UniNet Network and Computer Application ในงาน WUNCA ครั้งที่ 36

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 36th WUNCA) ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม KMUTT-LM Wrap up โดย นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์ [Show slideshow]

Read more

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ ขอเข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT- LM

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ ขอเข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM และเยี่ยมชมสำนักหอสมุดจำนวน 13 คน ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 [Show slideshow]

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เพชรบุรีศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เพชรบุรีศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM และเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 [Show slideshow]

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM” ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read more