Author Archives: admin

บรรยายหัวข้อ “KMUTT-LM Mobile App” ในงาน WUNCA ครั้งที่ 33

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 33rd WUNCA) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมบรรยายในหัวข้อ “KMUTT-LM Mobile App” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.15 น. ชั้น 8 ห้อง 801 โดย นายณัฐพล อัศววายุโยธิน  และนางสาวพิมลมาศ พรรณบัว [Show slideshow]

Read more

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ ขอเข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT- LM

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ ขอเข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM และเยี่ยมชมสำนักหอสมุดจำนวน 13 คน ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 [Show slideshow]

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เพชรบุรีศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เพชรบุรีศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM และเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 [Show slideshow]

Read more

WUNCA ครั้งที่ 32

การประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 32nd WUNCA)

Read more

WUNCA ครั้งที่ 31

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา http://www.wunca.uni.net.th/wunca31   บรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติบนอุปกรณ์มือถือ” โดย  นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์ [Show slideshow]

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM” ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read more

WUNCA ครั้งที่ 29

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  http://www.wunca.uni.net.th/wunca29/

Read more